Uppdragsavtal

Möjligheterna finns överallt

Uppdragsavtal

Vi hjälper dig att komma igång och ger dig en plattform där kunder kan boka dina tjänster.

Avtal
Mellan undertecknade parter, The Best of Sweden AB (”Anlitande företaget”) och Anlitade företag (”Anlitade företaget”) har träffat avtal på följande villkor.

Uppdraget

 • Anlitade företaget skall genom Namn Efternamn arbeta som konsult med arbetsuppgifter inom Område.
 • Uppdraget skall utföras enligt Anlitande företagets instruktioner och anvisningar.
 • Anlitade företaget äger dock frihet att inom ramen för uppdraget utföra arbete på det sätt att Anlitade företaget med hänsyn till sin kompetens och erfarenhet anser lämpligt.
 • Uppdraget löper från och med Datum och omfattar Antal timmar per tidsperiod och avslutas Datum.
 • Anlitande företaget skall tillhandahålla Anlitade företaget en marknadsplats online varifrån uppdraget kan bokas.

Ersättning mm 

  • Anlitade företaget erhåller fast ersättning om SEK Summa per uppdrag exklusive moms för uppdragets utförande.
  • Ersättning utgår inte under Namn Efternamns semester.
  • Anlitade företaget innehar F-skattsedel och erlägger arbetsgivaravgift.

Betalningsvillkor

  • Fakturering sker enligt överenskommelse, veckovis eller månadsvis och med 10 dagars betalningstid.
  • Invändningar mot faktura skall lämnas senast 10 dagar efter mottagen faktura.
  • På Anlitande företagets begäran skall Anlitade företaget styrka sin debitering genom dagliga tidrapporter eller på annat sätt som parterna kommer överens om.

Upphovsrätt

  • Anlitande företaget har upphovsrätt till Anlitade företagets arbetsresultat och äger rätten att fritt nyttja och överlåta detta till annan.
  • Anlitade företaget eller Namn Efternamn äger inte rätten att nyttja sådant arbetsresultat eller annat material som utför del av uppdraget om inte särskild överenskommelse träffas därom.
  • Arbetsresultat och annat material som överlämnas till Anlitande företaget blir Anlitande företagets egendom.

Sekretess mm

 • Anlitade företaget och Namn Efternamn förbinder sig att såväl under uppdragstiden som efter uppdragets upphörande, iakttaga sekretess om Anlitande företagets verksamhet och affärsförhållanden som kommit Anlitade företaget till del under uppdragstiden och som inte är allmänt känt.

Uppsägning

  • Uppdraget avslutas automatiskt efter arbetsdagen den Datum.
  • Begår någon av parterna avtalsbrott och vidtas inte rättelse inom tio dagar efter anmaning därom, äger part rätt att säga upp avtalet till förtida upphörande med tio dagars varsel.
  • Begår någon av parterna grovt avtalsbrott har den andra parten rätt att omedelbart säga upp avtalet till förtida upphörande.

Tvistelösning

  • Svensk lag skall tillämpas på parternas mellanhavanden och tvistelösning skall ske med skiljedom med en skiljedomare enligt Stockholms Handelskammares förenklade skiljedomsförfarande.

Scroll to Top